Welcome to the official website of "Zangak" bookstore Order a call now
Cart

Մայրենիի ուսուցման մեթոդիկա

Publishing house - Zangak

Մայրենիի ուսուցման մեթոդիկա

Publishing house - Zangak
2800 AMD
9789939686790
Սույն ուսումնական ձեռնարկը նախատեսված է մանկավարժական բուհերի՝ տարրական դպրոցի ուսուցիչներ պատրաստող բաժինների ուսանողների, տարրական դասարանների ուսուցիչների, ինչպես նաև կրտսեր դպրոցականների կրթադաստիարակչական հիմնախնդիրներով զբաղվող մասնագետների համար: Ձեռնարկից կարող են օգտվել նաև V-VI դասարաններում «Մայերենի» առարկան դասավանդող ուսուցիչները, քանի որ կրթության այս օղակում ևս մայրենիի դասը համակցված է և կազմակերպվում է բացառապես ընթերցանության մեթոդով:
Zangak
9789939686790
00036547
2018
Armenian
Soft
334
170x240
505 grams
16+

Order books and get fast delivery anywhere in the world.
For more information about the terms of delivery and payment methods, see here.

Comments
0 opinion
You will also like
Meet the bestsellers