Welcome to the official website of "Zangak" bookstore Order a call now
Cart

Սովորեցնում ենք խոսել ճիշտ

Publishing house - Zangak

Սովորեցնում ենք խոսել ճիշտ

Publishing house - Zangak
2600 AMD
9789939684598
Ձեռնարկը բովանդակում է նախադպրոցական տարիքի երեխաների խոսքի ընդհանուր զարգացման աշխատանքների գործնական առաջադրանքներ և պարապմունքների նմուշօրինակներ: Նախատեսված է լոգոպեդների, դաստիարակների, ծնողների, ինչպես նաև երեխաների կրթության և զարգացման գործում շահագրգիռ այլ մասնագետների համար:
Zangak
9789939684598
00016009
2016
Armenian
Soft
168
170x240
262 grams
16+

Order books and get fast delivery anywhere in the world.
For more information about the terms of delivery and payment methods, see here.

Comments
0 opinion
You will also like
Meet the bestsellers