Welcome to the official website of "Zangak" bookstore Order a call now
Cart

Քիմիա։ 2021 թվականի 9–րդ դաս.ավարտական քնն. թեստերի նմուշների ժողովածու

Publishing house - Zangak

Քիմիա։ 2021 թվականի 9–րդ դաս.ավարտական քնն. թեստերի նմուշների ժողովածու

Publishing house - Zangak
1000 AMD
9789939688930
Այս ժողովածուն ներառում է 7 թեստ՝ 6 թեստ հայերեն և 1 թեստ ռուսերեն, որոնք իրենց կառուցվածքով համապատասխանում են 9–րդ դասարանի ավարտական քննության թեստի կառուցվածքին: Ժողովածուն նախատեսված է ինչպես աշակերտների, այնպես էլ ուսուցիչների համար, որպեսզի նախապատրաստվեն ավարտական քննություններին:
Zangak
9789939688930
00049046
2021
Armenian
Soft
48
170x240
85 grams
14+

Order books and get fast delivery anywhere in the world.
For more information about the terms of delivery and payment methods, see here.

Comments
0 opinion
You will also like
Meet the bestsellers